Gimnazjum Strzeleczki
ul. Sienkiewicza 37
47-364 Strzeleczki
tel/fax 077 4668091

Licznik odwiedzin:

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 1.0 Transitional


SAMORZĄD SZKOLNY

opiekun: mgr HONORATA PODŻORSKA

 
Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Członkowie:REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO


I. Cele działalności samorządu:
 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
II. Zadania samorządu:
 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, rozrywkowych. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału w pracach społecznych w szkole i środowisku.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania.
 6. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
 7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.
III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
 1. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowania młodzieży.
 2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
 3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kronik, prowadzenie audycji szkolnych, apeli informujących o działalności samorządu.
 4. Współdecydowanie o przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej.
 5. Udział przedstawicieli, z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Dysponowania w porozumieniu z opiekunem samorządu funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież
IV. Zasady tworzenia samorządu:
 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.
 2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego i klasowego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawcza samorządu są rady Samorządu Uczniowskiego i klasowego.
 4. Strukturę organizacyjną samorządu klasowego i szkolnego oraz liczbę ich członków ustanawia zebranie członków samorządów zgodnie z potrzebami i możliwościami.
 5. Samorząd klasowy wybiera zebranie ogólne członków klasy.
 6. Samorządy klasowe tworzą prezydium Samorządu Uczniowskiego, które wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza tego organu.
 7. Wybory do samorządów odbywają się na zasadach demokratycznych.
 8. Samorządy mogą powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w kodeksie ucznia.
 9. Kadencja samorządu trwa jeden rok.
V. Współdziałanie z organami szkoły:
 1. Rady samorządów współdziałają z wychowawcami klas i władzamiszkołyuzgadniając plan pracy.
 2. Rady samorządów współdziałają z różnymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi w realizacji zadań.
 3. Rady samorządów informują uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania.
 4. Zebrania, narady, spotkania mogą odbywać się na zajęciach lekcyjnych za zgodą wychowawcy klasy na lekcjach do jego dyspozycji.
VI. Fundusze:
 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszy są rady samorządów w porozumieniu z opiekunem.
 2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:
 • ze środków finansowych uzyskanych przez uczniów za wspólnie wykonaną pracę,
 • z dochodów organizowanych przez samorząd imprez,
 • z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
 • ze środków przeznaczonych przez komitet rodzicielski, zakład opiekuńczy, organizacje i instytucje.
 1. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku Komitetu Rodzicielskiego, z zaznaczeniem "fundusz Samorządu Uczniowskiego".
 2. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarowaniu środkami finansowymi.
VII. Obowiązki władz szkolnych wobec samorządu:
 1. Udzielanie pomocy samorządowi w całokształcie działalności samorządu, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie szkolnych rad uczniowskich z tymi zagadnieniami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży.
 3. Zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu ( pomieszczenia, sprzęt, niezbędne środki finansowe).
 4. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.
 7. Zapewnienie koordynacji działalności samorządu uczniowskiego z działalnością władz szkoły.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę samorządu, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
VIII. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
 1. Opiekun samorządu powoływany jest przez uczniów szkoły.
 2. Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
 3. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
 4. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 5. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej w sprawach uczniowskich.
 6. Inspirowania nauczycieli do współpracy z samorządem uczniowskim.
 7. Uczestnictwo w ocenie prac samorządu uczniowskiego dokonanej przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną.
 8. Nadzorowanie wszelkich przedsięwzięć podejmowanych przez członków Samorządu Uczniowskiego.
 9. Koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności.
 10. Sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności samorządu.

IX. Prawa Samorządu Uczniowskiego:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu..
3. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów.
4. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
5. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniani i przedmiotowego systemu oceniania.
6. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela przedstawionej dyrektorowi szkoły przygotowującemu ocenę pracy tego nauczyciela.

X. Sposób podejmowania decyzji:
1. Członkowie rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach.
2. Członkowie rady przedstawiają zebrane materiały na posiedzeniach rady.
3. Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów.
4. Każdy członek rady ma równe prawo głosu.
 
 
opracował: mgr Rafał Muzyka
............................................................................... 
 

 
SAMORZĄDY SZKOLNE


były opiekun: mgr Rafał Muzyka

 

ROK SZKOLNY 2008/2009

przewodnicząca: Nikola Zwierz (IIIc)
członkowie: Monika Pruszko (IIIa), Patryk Kusiek (IIId), Bożena Józef (IIIb)


ROK SZKOLNY 2007/2008

przewodnicząca:   Jasmin Kubotsch (IIId)
członkowie: Sandra Nowotny (IIIa), Monika Pruszko (IIa)
 
ROK SZKOLNY 2008/2009

przewodnicząca:
członkowie:

ROK SZKOLNY 2009/2010
przewodnicząca:
członkowie:
 
 

ROK SZKOLNY 2010/2011

przewodnicząca: Magda Chmura (IIIb)
członkowie: Sara Bieniek (IIb), Michał Różyczka (IIIc)